ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ VE GELECEĞİ

 

Çevre Mühendisliği, doğal yaşamı korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için bilimsel ve mühendislik ilkerini kullanan, çözümler üreten bir mühendislik dalıdır.

Su ve atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, toprak kirliliği kontrolü, atık yönetimi, etki değerlendirmesi, verim yönetim sistemleri, su kaynakları yönetimi, doğal kaynakların kullanımı gibi konuları kapsamaktadır. Çevre kirliliğini önleme, doğal kaynakları etkili kullanma, yüksek riskleri yönlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek gibi teknik, bilimsel, ekonomik, sosyal ve politik bilgilere bağlıdır.

 

Çevre Mühendisleri kamu, özel sektör ve akademik kuruluşlar başlıkları altında olmak üzere; çevre koruma ajansları, yerel yönetimler, belediyeler, çevre bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları, çeşitli endüstri sektörleri, danışmanlık firmaları, inşaat/enerji şirketleri, atık yönetimi firmaları ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Çevre mühendisliği mesleğinin geleceği artan çevresel duyarlılık, sürdürülebilirlik gereklilikleri, iklim değişikliği, doğal kaynakların yönetimi, atık yönetimi, su ve hava kalitesi gibi çevresel konuların giderek daha fazla önem kazandığı bir  dünyada önem kazanmaktadır.

Çevresel Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik; toplumların çevre konusundaki farkındalığı artmakta ve çevresel konular önemli birer gündem maddesi haline gelmektedir. Bu nedenle çevre mühendisliği sürdürülebilir çevresel çözümler sunma konusunda giderek daha fazla talep görebilirler.

Yasal Düzenlemeler; Ülkelerin çevresel düzenlemeleri sıkılaştırması ve çevre politikalarını güçlendirmesi sebebi ile gerekliliklere uyum sağlama konusunda artan bir rol sunmaktadır.

İklim Değişikliği ile mücadele, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbon salınımı azaltımı ve iklim uyum stratejileri gibi konularda çevre mühendisleri önemli rol oynamaktadır.

 

Yeşil Teknolojinin Yükselişi; İş dünyası ve endüstri için giderek daha önemli hale gelen yeşil teknoloji ile ilgili olarak şirketler enerji ve kaynak tasarrufu, atık azaltma, geri dönüşüm gibi uygulamaları benimsemektedir. Bu süreçte yeşil teknoloji uygulaması hız kazanmış olup, çevre mühendisleri tasarımı, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirmesi konusunda liderlik etmektedir.

Tüm bunlar mesleğin geleceği ve ihtiyacı açısından değerlendirildiğinde birçok sektörde çevresel düzenlemelere uyulması, sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi, çevresel risk yönetimi ve doğal kaynakların etkili kullanımı gibi birçok konuda uzmanlığa ihtiyaç duyulacaktır. 

Gözde AJLAN 

Çevre Mühendisi 

ENV Çevre