ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Canlı yaşamının sürdürülebilir olması açısından geçmişten gelen kirliliğin önüne geçilmesi, etkilerinin azaltılmasıve kontrolünün sağlanarak daha temiz ve yaşanabilir bir çevre açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu, 01.11.2022 tarih ve 32000 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  ve bu kanuna bağlı olarak Yönetmelikler, Tebliğler ve Genelgeler yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren bu Yönetmelik, Genelge ve Tebliğ ’lerin uygulanabilirliği açısında Bakanlık kontrolü altında Çevre Danışmanlık Firmaları’na görevler tanımlanmıştır. Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve Bakanlık kontrolünde işlemlerinisürdüren Çevre Danışmanlık Firmaları, işletmelerin tüm faaliyet konularını Çevre Mevzuatları kapsamında değerlendirmektedir. Bu kapsamda;

- İşletmelerde yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri belirlemek ve mevzuat çerçevesinde raporların hazırlanması,

- İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği eklerinde yer alan ve izin/lisans konularına tabi olan firmalarının gerekli izin/lisans başvurularının yapılması, kapsamda yer almayan işletmeler için Çevre İzin muafiyetlerinin temin edilmesi,

- İşletme çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları gerçekleştirerek çevre bilincinin arttırılması hedeflenmekte,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak haberli denetimlerde işletmede hazır bulunarak, talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanması,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinde evrak takibi, bilgi edinme ve ilgili işlerin takibi vb. konularda destek sağlanması,

- İşletmenin, Çevre yönetim faaliyetleri ile ilgili yapılacak analiz, ölçüm vb. hakkında bakanlık tarafından belirlenecek yetkili laboratuvar ile işletme arasında bilgi ve belge akışı sağlanması gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı online uygulaması olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi ile işletmelerin Beyan ve Bildirim yükümlülükleri takip edilmektedir. Bunlar;

BEYAN VE BİLDİRİMLERİN YAPILMASI

- Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) firma ve tesislerin entegre edilmesi, yeni tesis ya da firma eklenmesi, adres, unvan ve yetkili değişikliği yapılması, devir ve tesis kapatma işlemlerinin yapılması,

- MOTAT Sistemi (Atık Beyanı); atıkların çıkışına ait sistem girişlerinin yapılması, taşıma kontrol ve boşaltma numarası alınması, lisanslı firmaya teslim edilen atıkların bildirimlerinin yapılması, MOTAT sistemi içerisinde mükerrer kayıtları olan işletmelerde lisansların yeni işletme üzerine atanması ile ilgili sorunların çözümlenmesi,

- Ambalaj Beyanı;Ambalaj üreticilerinin ürettikleri ambalajlara ait bilgilerin ambalaj bilgi sistemine girişlerinin yapılması,Ambalaj tedarikçilerinin tedarik etmiş oldukları ambalajların ambalaj bilgi sistemine girişlerinin yapılması,Ürünlerini ambalajlayarak piyasaya süren firmaların ambalaj sistemi üzerinden beyanlarının yapılması (ithal ve ihraç edilen ambalajlar dahil) ve yıllık 1000kilogramın üzerinde tüketimi olan firmalar için yetkilendirilmiş kuruluşlarla anlaşarak ürünlerin piyasadan toplatılmasının sağlanması,

- BEKRA Beyanı; kullanılan ve depolanan kimyasallara ait bildirimlerin yapılması, kimyasalların ilgili yönetmelik kapsamında sınıflandırılması, toplama kuralı uygulanarak tesisin seviyesinin belirlemesi,

- Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi; Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında olan tesislere Faaliyet Ön Bilgi Formu (FÖBF) oluşturulması, bildirimin ilgili sistem üzerinden yapılması ve il müdürlüğüne gönderilmesi,

- Turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi verilmesine Dair Tebliği’nce; yeşil yıldız belgesi almak isteyen otellerde saha çalışmalarının yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek denetim için sunum hazırlanması ve sürecin takip edilmesi,

- Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında, ürün veya hizmetlerine çevre etiketi almak isteyen firmalar için başvuru dosyasının hazırlanması ve sürecin takip edilmesi,